Вещно право


Покупко-продажба на имот

При покупка или продажба на имот е важно да проверите историята на имота. Дали купувате от собственик, няма вписани вещни тежести – ипотека и залог, ограничени права, съдебни спорове и др.

Наем на имот

При отдаване на имот под наем ви съветваме да подпишете Договор за наем, който да ви осигури сигурност при проблеми с наемател/наемодател.

Предварителен договор

Предварителният договор за покупко-продажба на имот е една от най-важните части на сделката с имот. Той осигурява сигурност на страните, че уговорките, които са направили ще обезпечат безпроблемното прехвърляне на собствеността с нотариален акт.

Облигационно право


Сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договор

Защита при преддоговорни отношения, сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договори. Неизпълнение на договора и защита на изправаната страна. Прихващане, опрощаване, заместване в дълг. Събиране на вземания.

Семейно и наследствено право


Завещания и наследство

Съставяне на завещания и завети, приемане и отказ от наследство, наследяване дялове в търговски дружества оспорване на завещание, възстановяване на запазена част от наследство, изготвяне на брачни договори

Търговско право


Корпоративно представителство

Учредяване и вписване на търговски дружества (ЕООД, ООД, АД, ЕТ и др.), промяна на съдружници, прехвърляне на дялове, запис на заповед, събиране на вземания, нотариални покани, обезпечения и гаранции по търговски договори, преговори.

Онлайн магазини


Електронна търговия

Учредяване и вписване на Правен одит на онлайн магазини, Пакет – Общи условия, политика за защита на личните данни, бисквитки; Договори за изработка на онлайн магазини, Правен анализ на рекламни кампании, консултации във връзка Регламента за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 GDPR), Длъжностно лице по защита на данните (Data protection officer DPO), представителство пред КЗЛД и КЗП.

Трудово право


Трудови правоотношения

Консултации във връзка със спорове за трудово възнаграждение, Дисциплинарна отговорност и налагане на наказания, Искове за отмяна на незаконно уволнение и възстановяване на работа, Сключване на трудови договори, Обезщетение при незаконно уволнение, правилници за работно време, извънреден труд, почивки и отпуски

English speaking Lawyer

If you need legal advice you could send your questions by filling in the contact form or by sending an email: [email protected] You will receive a piece of professional online advice on your case in 24 hours. If you prefer you can contact us on Viber or WhatsApp.

We can manage your property in Bulgaria, deal with the authorities or answer any questions you have, explain the legislation and other requirements you have. I am very responsive and empathetic to any concerns or queries you might have. Contact me on mobile +359 882 283991

Translate »