Настоящите общи условия са публикувани на 09.02.2022г.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Сайтът, от една страна и Потребителите (наричани по-долу и Ползватели), предоставяни на адрес www.advokatangelova.eu, от друга.

Потребителят като използва функционалностите на уебсайта извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което прави поръчка за конкретна услуга и декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Сайт – www.advokatangelova.eu

Собственик на настоящия уебсайт и администратор на лични данни е АдвокатТеодора Иванова Ангелова, вписана в Пловдивска адвокатска колегия, БУЛСТАТ 180547908, адрес: гр. Пловдив, ул. Хан Аспарух 21, ет.3, ап.6, телефон 0882283991.

Потребител или Ползвател е лице, използващо функционалностите на сайта www.advokatangelova.eu.

Онлайн консултация е действие, което се извършва посредством функционалностите на сайта www.advokatangelova.eu, с което Ползвателят възлага на адвоката извършването на проучване на описания от него казус и заявява желание да му бъде отправена оферта с цена и условия на консултацията.

По смисъла на Закона за електронната търговия, услугите, предоставяни от Адвоката на Потребителите чрез сайта, представляват услуги на информационното общество.

Лични данни

Адвокатът, чрез този уебсайт има право да събира и използва данни относно потребителите при извършване на онлайн консултация.

Видове лични данни, чрез които лицето може да бъде идентифицирано са:

три имена, ЕГН, имейл адрес, IP address, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която е предоставена доброволно при изпращане на запитването и встъпване в договорни отношения с Адвоката, както и всяка друга информация, която потребителя предостави при ползването на уебсайта и може да го идентифицира.

Адвокатът, като администратор на лични данни отговаря за защита на информацията на Ползвателя, станала му известна по повод на заявената онлайн консултация, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Адвокатът може да споделя личните данни на Ползвателите на трети лица- адвокати или други свои партньори при изпълнение на техните задължения или когато това е необходимо за изпълнение на задълженията по договор с Ползвателя за онлайн консултация.

Онлайн консултация

Ползвателите могат да използват функционалностите на уебсайта, за да осъществят преговори за сключване и да сключват договор за правна услуга. Преговорите могат да се извършват чрез всякакви информационни канали на Адвоката – контактна форма на уебсайта, телефон, имейл и др. платформи за съобщения.

Онлайн консултацията следва да се тълкува като договор за консултантска услуга и НЕ включва процесуално представителство, подготовка на документи с правно естество, правни действия, различни от заявените във формата за контакт от Ползвателя.

Адвокатът предоставя правни услуги, които се заплащат съгласно НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, издадена от Висшия адвокатски съвет, въз основа на договор за правна помощ. Цената на заявената услуга зависи от сложността на конкретния казус и времето за изпълнение на услугата.

Отказ от услуги

Потребителят има право да се откаже от заявената услуга без да посочи причина, в срок от 14 дни, без да дължи неустойка, считано от датата, на която е заявена онлайн консултацията, освен ако изпълнението не е започнало към момента на постъпването на отказа. Отказът следва да бъде направен в писмен вид, недвусмислено и с всички необходими данни за лицето, направило заявката на уебсайта.

Адвокатът има право да задържи или да изиска плащане на направените разноски, ако изпълнението на договорът е започнало и не е възможно възстановяването им.

Ползвателят няма право на отказ от заявената в онлайн консултация услуга, в случай че услугата е била предоставена напълно и започнатите действия не могат да бъдат прекратени.

При основателно заявяване на прекратяване на онлайн консултацията Адвокатът дължи връщане на получените суми по конкретната консултация.

Тези общи условия не се отнасят до правни услуги, които не са предоставени посредством уебсайта www.advokatangelova.eu.

Статиите и текстовете на сайта не съставляват правен съвет, нито форма на правна помощ. Информация на този уеб сайт е предназначена единствено за информационни цели.

Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, ще бъдат разрешавани, чрез преговори между страните. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде решен от компетентния съд.

Translate »