1. Документ за собственост на имота – документ за собственост на недвижимия имот, с който се легитимира продавача, както и предходни нотариални актове.

Такива документи за собственост могат да бъдат
• нотариален акт, вписан в Агенция по вписвания – нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за замяна, констативен нотариален акт и др.;
• крепостен акт, към който има записка за вписването му;
• договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти;
• договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако са сключени след 01.06.1996 г. следва да бъдат вписани в Службата по вписванията.

 1. Удостоверение за данъчна оценка на имота – издава се от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. В данъчната оценка адресът на имота трябва да е идентичен с адреса на имота по нотариален акт, в противен случай от съответния район се издава удостоверение за идентичност на адреси (за квартали и улици с променени имена през годините).
  В данъчната оценка на имота трябва да са вписани всички съсобственици на имота.
  Съсобствениците трябва да нямат непогасени задължения за имота (да са платили данък и такса смет) и това да е вписано в удостоверението за данъчна оценка на имота.
 2. Удостоверение за семейно положение на продавача (продавачите), от което да е видно какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота. Удостоверението се издава от служба ЕСГРАОН в Общината към района по адресна регистрация на лицето.
 3. Удостоверение за сключен граждански брак, ако продавачът е семеен.
 4. В случай, че имота не е придобит по време на брака, той не е СИО (семейна имуществена общност), но ако съпругът (съпругата) е адресно регистриран там, се попълва декларация по смисъла на чл.26 от СК за съгласие за продажбата. Същото се отнася и за имоти, придобити по наследство, дарение и др., които не представляват СИО.
 5. Ако за имота има вписано вещно право на ползване, за да се извърши продажбата следва ползвателят да се откаже от учреденото му вещно право – това става с декларация а отказ от право на ползване. Извършва се пред Нотариус и се вписва. Ако ползвателят е починал се представя копие от смъртен акт.
 6. Ако за имота е извършвана делба – съответен документ (договор или съдебно решение), вписан надлежно в Агенция по вписванията.
 7. Скица на имота, когато се прехвърля земя (поземлен имот, дворно място или част от дворно място, върху което е построен имота/апартамента). Издава се от техническата служба на района по местонахождение на имота и важи 6 месеца.
 8. Когато имотът е получен по наследство – Удостоверение за наследници, акт за смърт на наследодателя, завещание.
 9. В случай, че продавачът/ите е разведен, се представя съдебно решение за прекратяване на брака с развод.
 10. В конкретните случаи се изискват различни документи, проследяващи историята на имота и доказващи собствеността.
 11. Удостоверение за тежести върху имота – издава се от Агенция по вписвания, прилагат се всички документи за собственост – от първия нотариален акт до последния, при наследство – и удостоверения за наследници. Ако към имота има земя или идеална част от земя, се прилага и скица на имота.
 12. В случай, че продавачът не може да присъства лично на сделка, той по закон има право да упълномощи трето лице да го представлява с пълномощно. В пълномощното изрично се описват правата, които упълномощителят предоставя на упълномощения при представителство. Пълномощното се заверява нотариално – заверяват се подписите и съдържанието на документа. Към пълномощното се заверяват нотариално и декларация по чл. 25, ал.8 от ЗННД и декларация по чл. 264, ал.1, от ДОПК.
 13. Документ за самоличност, други документи, индивидуализиращи купувача и продавача (лични карти, удостоверения за актуално състояние, в случай, че страна по сделката е юридическо лице – решение на съответния компетентен орган.
 14. Когато се прехвърля имот в новопостроена сграда – съответни документи от строителя/инвеститора – разрешение за строеж, архитектурен проект и разпределение на площите, Разрешение за ползване – Акт, обр 16 и други.
 15. Други документи в зависимост от конкретните специфики на сделката. Предвид на многообразието от възможни варианти е препоръчително документите на двете страни по сделката да бъдат надлежно проверени от Вашия адвокат.
Категории: Новини

Translate »