Какво е медиация?

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която едно трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни заедно да постигнат споразумение.

За кого е подходяща?

Медиацията е подходяща за почти всички граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, спорове свързани с права на потребители, както и спорове между физически и/или юридически лица, включително и презгранични (независимо къде се намира другата страна).

Основни принципи при медиацията:

 • Доброволност – страните участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят;
 • Равнопоставеност – страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация.
 • Неутралност и безпристрастност – Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните.
 • Поверителност – Разискванията във връзка със спора остават поверителни.

Защо да изберем медиацията пред решение на спора по съдебен ред:

 • Спестява време и разходи;
 • Подобрява комуникацията между страните;
 • Процедурата се подпомага от безпристрастен медиатор;
 • Подпомага намирането на взаимоизгодни устойчиви решения;
 • Неутрализира враждебността между страните и трансформира настъпилия конфликт във възможности за позитивна промяна;
 • Печелят и двете страни- взаимноизгодното споразумение постига решаване на спора с в полза и на двете страни, без да се налага да се намесва съдия или арбитър;
 • при процедурата по медиация Вие проектирате сами решението на Вашия спор и избирате най-доброто за себе си;

Ако искате да решите спора си чрез медиация, обърнете се към нас или ни пишете :

Вашето Име
Вашият имейл
Тема
Вашето запитване
Translate »