Няколко пъти ми задават въпроса за статута на имота- какво е това?

Понятието е въведено с класифицирането на имотите на картата или по-точно с въвеждането на Кадастър на територията на България. Съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ и Приложение 2, Таблица 3

Класификатор за предназначение на сградите и на самостоятелните обекти в тях

1. Сгради за постоянно и временно обитаване:

Жилищна сграда – еднофамилна; Жилищна сграда – многофамилна; Жилищна сграда със смесено  предназначение; Вилна сграда – еднофамилна; Вилна сграда – многофамилна; Общежитие; Хотел; Апартаментен хотел; Постройка на допълващото застрояване; Друг вид сграда за обитаване.

2. Обществени сгради :

Сграда за търговия; Сграда за обществено хранене; Сграда за битови услуги; Сграда за детско заведение; Сграда за образование; Здравно заведение; Заведение за социални грижи; Сграда за научна и проектантска дейност; Сграда за култура и изкуство; Спортна сграда база; Административна, делова сграда; Курортна, туристическа сграда;  Сграда на транспорта;  Сграда на съобщенията; Култова, религиозна сграда; Сграда – паметник на културата; Друг вид обществена сграда

3. Производствени, складови и инфраструктурни сгради

Промишлена сграда; Сграда за енергопроизводство; Селскостопанска сграда; Горскостопанска сграда; Сграда за водоснабдяване и/или канализация; Сграда със специално предназначение; Складова база, склад; Хангар, депо, гараж; Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; Сграда със смесено предназначение.

4. Самостоятелни обекти в сгради

Жилище, апартамент; Ателие за творческа дейност;  Гараж в сграда; Инфраструктурен обект в сграда; За търговска дейност; За обслужваща дейност за битови услуги;  За обществено хранене; За детско заведение;  За здравни и социални услуги; За културна и обществена дейност;  За учебна дейност; За научна и проектантска дейност; За култова и ритуална дейност;  За спортна и развлекателна дейност;  За делова и административна дейност;  За офис;  За склад;  Обекти със специално предназначение; Друг вид самостоятелен обект в сграда.

Всеки един от обектите в сградата има статут, т.е. за какво ползване е предназначен имота (какво е предназначението му) и как би следвало да се ползва, за да не се нарушава конструкцията на сградата. Всеки един имот съществува с определено предназначение- за жилищни нужди, за друг вид обществена сграда. То е определено още с построяването на сградата, отбелязано е в архитектурния проект, а инжинер-конструктора е дал мотивирано становище, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата.


Понякога се налага статута на определен имот да бъде променен. Тогава се налага изготвяне на становище и промяна на ПУП (подробен устройствен план). Тази процедура се извършва от архитектурни агенции или специалисти по кадастър. Проектът се внася за одобрение, а след това обекта трябва да бъде въведен в експлоатация.

Понятието статут съществува и що се касае до земеделски земи (за тях ще ви пишем допълнително).

За да бъде променен статута на едно помещение, особено що се отнася до търговските обекти е много важно статута да отговаря на извършваната дейност. В противен случай рискувате да ви бъде наложена доста солена глоба.

Съществува изрична законова забрана строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация (чл. 178, ал. 4 от ЗУТ). Глобите са от 100 до 500 лева. Ако нарушението бъде продължено, след като е констатирано с акт, или ако в срока за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 3 000 до 15 000 лв. независимо от наказанието по първото нарушение.

Статията е публикувана на сайта www.kakdaprodamimot.com на Apr 3, 2018 и е обект на авторско право. Копирането и публикуването се осъществява само след изричното съгласие на автора.

Категории: Новини

Translate »